Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je látka která vzniká v organismu neenzymatickou reakcí (tzv. glykací) mezi hemoglobinem (červené krevní barvivo) a glukózou (krevním cukrem). Hodnota HbA1c poskytuje nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (dále glykémie) v časovém období 4-6 týdnů. Délka období odpovídá biologickému poločasu přežívání červených krvinek, tzv. erytrocytů. Hodnota HbA1c odráží hodnoty glykémie za celé toto období před provedením odběru krve. Hovorově se vžilo označení tzv. průměrná nebo dlouhodobá glykémie.

Důležitost měření glykovaného hemoglobinu HbA1c

HbA1c je proto stále považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky. Stanovení HbA1c je důležité vyšetření (dříve většinou laboratorní, dnes již ambulantní), které umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci cukrovky, a to za přibližně posledních 4-6 týdnů nazpět ode dne odběru. Současně HbA1c umožňuje zhodnotit riziko rozvoje diabetických komplikací.

Hodnoty glykémie kolísají u každého z nás (u diabetiků i zdravých osob) a závisí na mnoha faktorech, z nichž jsou zpravidla nejčastější příjem potravy a fyzická zátěž. Domácím měřením glykémie glukometrem zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi. Tento aktuální stav můžeme ovlivnit krátkodobou dietou, nebo hladověním (např.přes noc apod.) nebo dodržováním přísné životosprávy několik dnů před odběrem krve. Na rozdíl od toho výsledek měření HbA1c ukazující hladinu glykémie za 4-6 týdnů zkreslit nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy. HbA1c je proto stále považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky.

Správné hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c

HbAlc se odebírá v zpravidla při odběrech v diabetologické ordinaci. Pacient nemusí být nalačno. Hodnoty HbA1c vyjadřujeme v procentech (%) jako procento glykovaného hemoglobinu z celkového hemoglobinu v krvi.

Od 1.ledna 2012 se v České republice používají jednotky mmol/mol dle tzv. standardu IFCC. Do 31.12. 2011 se požívaly procenta (NGSP). Přepočet je jednoduchý, 11 mmol/mol dle IFCC je 1% dle NGSP (viz níže).

U zdravého člověka netrpícího diabetem se hodnoty HbA1c pohybují v rozmezí do 42 mmol/mol. Podezření na diagnózu cukrovky vzniká při hodnotách 43 – 53 mmol/mol, pro diagnostiku diabetu pak svědčí hodnota nad 53 mmol/mol (7 %).

U pacienta s diabetes mellitus (cukrovkou) se rozlišují 3 stupně kompenzace (nevztahuje se na těhotné diabetičky):

Stupeň kompenzace podle hodnoty HbA1c:

Výborná do 42 mmol/mol (do 6 % dle IFCC)

Uspokojivá 42 – 53 mmol/mol (6 – 7 % dle IFCC)

Neuspokojivá nad 53 mmol/mol (nad 7 % dle IFCC )

Je nutné si ale uvědomit, že HbA1c odráží „průměrnou“ hladinu glykémie. A že tedy jeho hodnota může být zkreslena, a to jak denními, tak nočními hyperglykémiemi i hypoglykémiemi. Například může být jeho hodnota výrazně snížena častými denními nebo nočními bezpříznakovými (asymptomatickými) hypoglykémiemi.

Perioda kontroly HbA1c

U pacientů léčených dietou – 1x ročně

U pacientů léčených PAD (perorální antidiabetika – tablety):

špatně kompenzovaných – 2x ročně

dobře kompenzovaných – 1x ročně

U pacientů léčených inzulínem:

špatně kompenzovaných – 4x ročně (tj. každé 3 měsíce)

dobře kompenzovaných – 2-4x ročně (tj. každých 3-6 měsíců)

Frekvence kontrol HbA1c je pouze orientační. O četnosti měření HbA1c rozhoduje vždy lékař, který ke každému pacientovi přistupuje individuálně v závislosti na dynamice a vývoji jeho onemocnění. Proto se při zhoršení zdravotního stavu a předpokládané dekompenzaci diabetu (vzestupu glykémie) odběr krve na HbA1c provádí častěji.